PIVNÉ-CHLADENIE.SK HK s.r.o.
Holubyho 7/46
036 01 Martin

Telefón: +421 910 394 953
E-mail: info@chladenie-pivo.sk
Web: www.chladenie-pivo.sk

Obchodné podmienky

Základné údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu

HK plus s.r.o.
E. Beneše 574
500 12 Hradec Králové
Česká republika

Dodávateľ je platiteľom DPH.

IČO: 275 48 619
DIČ: CZ 275 48 619

Kontaktné údaje:
Telefón: +421 910 394 953
E–mail: info@chladenie-pivo.sk

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, a to v tom prípade, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. Predávajúci.

Dodávateľ / Predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti . Je to podnikateľ, ktorý priamo, alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky , alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ / Kupujúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická, alebo právnická osoba , ktorá nakupuje výrobky, alebo využíva služby za iným účelom, ako je podnikanie s týmito výrobkami, alebo službami.

Záväzným uskutočnením objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom). Jej záväzné potvrdenie bude následne kupujúcemu potvrdené potvrdením objednávky.

Objednávka a zrušenie objednávky

Hľadanie v cenníku e-shopu môže uskutočňovať každý, bez nutnosti registrácie.

Vyznačená skladová dostupnosť je iba orientačná a nemožno ju vzťahovať na skladovú dostupnosť v kamennej predajni.

Všetky informácie o produktoch sú uvádzané podľa aktuálne dostupných údajov, ale nemožno úplne vylúčiť ich nepresnosť. V takom prípade si predávajúci splní informačnú povinnosť, vyplývajúcu zo zákona, dodatočnou nápravou, ako náhle sa o nich dozvie.

Zaslaním objednávky súhlasíte s uvedenými obchodnými podmienkami, na ktoré ste upozornení pred samotným uskutočnením objednávky.

Zrušenie objednávky môžete uskutočniť prostredníctvom e-mailovej správy na adresu info@chladenie-pivo.sk alebo telefonicky na tel: +421 910 394 953

Dodacie podmienky

V prípade bezhotovostnej úhrady platby za tovar expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet.

V zásielke dostanete doklad o kúpe tovaru, záručný list a návod, pokiaľ to charakter tovaru vyžaduje. Neoddeliteľnou súčasťou zásielky je prepravný list nášho zmluvného dopravného partnera.

Úplný daňový doklad alebo faktúru vám k zásielke vystavíme, ak uvediete všetky náležití údaje, potrebné na vystavenie tohto dokladu.

Pri tovare, ktorý v dobe spracovania objednávky nemáme na sklade, zistíme dostupnosť a termín dodania u našich obchodných partnerov . Informácie o plnení objednávky Vám v čo najkratšom termíne oznámime na Vami zadanú kontaktnú elektronickú adresu.

Platobné podmienky

Ceny sú platné v dobe objednávky. Pri tovare, ktorý je označený ako „akciový" platí uvedená cena do vypredania zásob. Cena za nami potvrdenú objednávku sa nemení .

Ceny sú uvedené v EURÁCH, vrátane príslušných sadzieb DPH.

Expedičné poplatky účtujeme osobitne vo výške poplatku za vami zvolený spôsob dopravy.

Úhradu za nami potvrdenú objednávku môžete uskutočniť prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

  • Na dobierku
  • Hotovostnou platbou v prípade osobného prevzatia si tovaru v našich predajniach 
  • Bezhotovostnou platbou bankovým prevodom

V prípade bezhotovostnej úhrady za tovar expedujeme zásielku po pripísaní čiastky na náš bankový účet

Expedičné náklady

Expedičné poplatky účtujeme osobitne vo výške poplatku za vami vybraný spôsob dopravy.

Ceny za dopravu sú kalkulované iba v rámci SR.

POZOR! Náklady na dopravu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nehradíme.

Prevzatie tovaru

Objednaný tovar si môžete prevziať:

  • prostredníctvom dopravnej spoločnosti
  • osobne, v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu

Pri prevzatí zásielky, dodanej prostredníctvom nášho zmluvného dopravného partnera odporúčame skontrolovať vonkajší stav zásielky.

V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky zásielku od dopravcu nepreberte a kontaktujte nášho odborníka.

Záručná doba, reklamácie

Na tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu alebo predĺženú záručnú dobu v rámci podmienok, stanovených konkrétnym výrobcom, alebo obchodným partnerom.

Pri prevzatí zásielky, dodanej prostredníctvom nášho zmluvného dopravného partnera odporúčame skontrolovať vonkajší stav zásielky. V prípade poškodenia vonkajšieho obalu zásielky zásielku od dopravcu nepreberte a kontaktujte nášho odborníka. Reklamácie vonkajšieho poškodenia zásielky , ktoré budú našej firme oznámené po vašom prevzatí od nášho dopravcu , budú posudzované na základe prepravného listu, podpísaného kupujúcim.

Pri uplatnení reklamácií vám odporúčame dodať spolu s reklamovaným tovarom aj reklamačný protokol a doklady vzťahujúce sa k reklamovanému tovaru - doklad o kúpe (účtenka alebo faktúra/daňový doklad) a záručný list (pokiaľ bol k tovaru dodaný).Pri uplatnení reklamácie zaslaním tovaru prijmeme iba zásielku, zaslanú ako cenný balík, nie ako dobierku.

Reklamácie riešime ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru a riešenie vami uplatnenej reklamácie bude vychádzať z vami zvolenej zákonnej požiadavky podľa charakteru chyby, a to opravou, výmenou, primeranou zľavou ,alebo odstúpením od kúpnej zmluvy. V prípade spornej reklamácie rozhodneme do troch pracovných dní a pokiaľ nie je dohodnuté písomnou formou inak, , vybavíme reklamáciu do 30 dní od uplatnenia vašej reklamácie . Pokiaľ nezvolíte pri uplatnení reklamácie zákonnú požiadavku na jej vybavenie, a to najmä oznámením svojej požiadavky do reklamačného protokolu , prípadne ak nebude mať vaša požiadavka oporu v zákone , zvolí predávajúci zákonné riešenie reklamácie podľa svojho uváženia . V takomto prípade budete o spôsobe riešenia informovaný.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo na reklamáciu, čo je obsahom reklamácie a aký je spôsob jej vybavenia, ktorý spotrebiteľ požaduje, ďalej potvrdenie o dani a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania , prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby , určené k prevedeniu opravy.

Reklamácia v záručnej dobe sa nevzťahuje na chyby tovaru , spôsobené:

  • Neodborným používaním v rozpore s návodom na použitie
  • Mechanickým poškodením a opotrebovaním
  • Živelnými pohromami (vodou, ohňom, bleskom, ...)

Vrátenie tovaru

Odstúpiť od kúpnej zmluvy (bez uvedenia dôvodu a bez sankcií ) je možné do 14-tich dní od prevzatia predmetu objednávky v rámci kúpnej zmluvy , uzavretej na diaľku (prostredníctvom internetu ).
Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené do 14-tich dní od prevzatia tovaru , nestačí iba zaslať tovar bez formálneho odstúpenia od zmluvy. Upozorňujeme, že takto nie je možné riešiť prípadnú reklamách chybného tovaru - viď kapitola o reklamácii a zodpovednosti za chyby.

Tovar je možné vrátiť osobne v sídle prevádzkovateľa internetového obchodu , alebo zaslaním tovaru formou cenného balíka, v žiadnom prípade nie dobierkou.

Vrátenie kúpnej ceny za tovar realizujeme bankovým prevodom na vami uvedený účet, prípadne po dohode je možné vrátiť peniaze iným, vhodným spôsobom. Peniaze vrátime do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Náklady na dopravu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nevraciame.

Tovar je možné vrátiť v prípade, pokiaľ nie je dodaný a upravený podľa priania zákazníka , nejaví známky poškodenia a ak sú dodané všetky doklady , vzťahujúce sa k vrátenému tovaru - doklad o kúpe (účtenka, faktúra /daňový doklad), záručný list (pokiaľ bol k tovaru dodaný), návod na použitie (pokiaľ to charakter tovaru vyžaduje) , príslušenstvo (pokiaľ je súčasťou tovaru) vrátane originálneho obalu.

Pokiaľ prebehlo k použitiu zakúpeného výčapného zariadenia alebo príslušenstva, spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Vrátená kúpna cena bude znížená a spotrebiteľ bude o tomto znížení vopred informovaný emailom alebo telefonicky.

V prípade poškodeného alebo nekompletného vráteného tovaru bude kúpna cena znížená o náklady , spojené s opravou poškodeného tovaru, alebo o doplnenie príslušenstva.

Ochrana osobných údajov

Použitie a spracovanie Vámi poskytnutých osobných údajov sa riadi zakonom č. 101/200 Zz. o ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje slúžia iba k spracovaniu a vybaveniu vašej objednávky a nebudú poskytované inému subjektu okrem spracovateľa.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1.2016.
HK plus s.r.o.


0 ks tovaru 0,00 €